Ihmisten kokoisille ideoille!

RIESKA-LEADER RY on maaseudun
kehittämisyhdistys, jonka toiminta-
alueena on 7 kuntaa. Kuusi kuntaa
on Pohjois-Pohjanmaalla (Ylivieska,
Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Sievi ja

Oulainen) ja yksi Keski-Pohjanmaalla

(Kannus)

Etusivulle

HANKESUUNNITTELUOHJEET

Kun lähdet etenemään ideasta hankkeeksi, tee ensin alustava hankesuunnitelma. Saatuasi luonnok-sen valmiiksi, OTA YHTEYTTÄ LEADER – TOIMISTOOMME. Saat meiltä kommentteja ja tarkennus-pyyntöjä, jotka auttavat sinua eteenpäin suunnitelman tekemisessä. Hankesuunnitelma pitää kirjoittaa niin käytännönläheisesti, että asiaa tuntematonkin ymmärtää sitä lukies-saan, mitä hankkeessa aiotaan tehdä. Harkittu, selkeä ja yksityiskohtainen suunnitelma helpottaa sen arvi-ointia rahoituspäätöstä tehdessä, toimii ohjenuorana hanketta toteutettaessa ja nopeuttaa aikanaan maksa-tushakemusten käsittelyä. Kun hankesuunnitelma on valmiiksi hiottu, on aika siirtyä täyttämään hakulomak-keita. Siinäkin neuvomme mielellämme. Hankesuunnitelmassa tulee olla seuraavat asiat:


HANKKEEN NIMI
Hankkeelle on hyvä antaa lyhyt, mutta kuvaava nimi. Nimeä käytetään mm. hankkeen lehti-ilmoittelussa ja asiakirjoissa, joten iskevä nimi voi parhaimmillaan jo itsessään herättää mie-lenkiintoa hanketta kohtaan.


HAKIJA
Nimi ja yhteystiedot. Yleishyödyllisen kehittämishankkeen hakijana voivat toimia yhdistykset, kunnat tai muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Lyhyt kuvaus hakijayhdistyksen toiminnasta. Jos kyseessä on kylähanke, kertokaa myös kylän sijainti, asukasmäärä yms. yleistietoa kyläs-tä.


IDEA LYHYESTI
Kerrotaan hankeidea tiivistetysti muutamalla sanalla.


HANKKEEN YHTEISTYÖKUMPPANIT
LEADER-toiminnalla halutaan edistää eri toimijoiden välisen yhteistyön syntymistä ja lisään-tymistä. Nimetkää ne yhteistyötahot, joiden kanssa olette jo suunnitteluvaiheessa sopineet te-kevänne yhteistyötä hankkeen toteuttamisessa. Kuvatkaa, mitä sovittu yhteistyö käytännön tasolla on (esimerkiksi osallistumista talkootöihin tai asiantuntemuksen antamista johonkin tiettyyn asiaan). Kertokaa myös, jos yhteistyökumppani osallistuu hankkeen yksityisen rahoi-tusosuuden maksamiseen. Yhteistyön tekemistä koskevat sopimukset tai kokouspöytäkirjat lii-tetään mukaan hankehakemukseen. Hankerahoitusta voi hakea, vaikkei yhteistyökumppanei-ta olisikaan. Sillä on kuitenkin vaikutusta tuen määrään. Lisäksi hallitus voi rahoitettavia hank-keita valitessaan asettaa yhteistyöhankkeet ja yhteisiä ratkaisuja etsivät hankkeet etusijalle.
Kv-hankkeessa tietenkin listataan ulkomaiset kumppanit ja liitetään suunnitelmaan heidän kanssaan solmittu yhteistyösopimus.


TOTEUTUSAIKA
Hankkeen aloittamispäivämäärä ja lopettamispäivämäärä. Toteutusaikaa määriteltäessä on syytä huomioida, että kaikkien kustannusten täytyy olla maksettuja hankkeen päättymisaikaan mennessä. Käytännön esimerkki: jos hankkeella on palkattu vetäjä 31.10. saakka, hanke kannattaa määritellä päättyväksi 1-2 kk myöhemmin, koska todennäköisesti vetäjällä syntyy esimerkiksi puhelinkuluja loppuun saakka ja lasku tulee tällöin vasta työsuhteen päättymisen jälkeen.


TAUSTAA
Tässä kerrotaan lähtötilanne, mistä idea on saanut alkunsa tai mikä on se ongelma, johon hankkeen avulla etsitään parannusta. Jos asian eteen on jo aikaisemmin tehty jotain, sekin kerrotaan. Kuvatkaa, miten hanketta on valmisteltu ja ketkä ovat osallistuneet valmistelutyö-hön. Tärkeää on osoittaa, miksi hanke on tarpeellinen ja mitä hyötyä sen toteuttamisesta on.


HANKKEESSA TAVOITELTAVAT TULOKSET
Selkeät ja konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumista voidaan mitata. Tulostavoitteiden on ol-tava realistisia. Tavoitteeksi ei pidä ”väkisin” laittaa esim. uusien työpaikkojen syntymistä, mi-käli hankkeella ei niitä oikeasti ole mahdollista saada. Hankkeella voidaan tavoitella myös laadullisia seikkoja, esimerkiksi viihtyisyyden paranemista tai osaamisen lisääntymistä, jolloin niitä voi olla hankala mitata. Tällöinkin on syytä pohtia, miten tavoitteiden toteutuminen voi-daan hankkeen tuloksia ja onnistumista arvioitaessa todeta.


TOIMENPITEET
Kerrotaan ne käytännön toimenpiteet, mitkä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi ja ketkä te-kevät ne. Tarvitaanko palkattuja työntekijöitä ja kuinka pitkäksi aikaa? Jos on kyse esimerkiksi rakentamisesta, kerrotaan, mitä tehdään talkootyönä ja mitkä työt ostetaan. Millaisia tarvike-hankintoja on tehtävä? Järjestetäänkö tilaisuuksia tai teemapäiviä, missä ne pidetään ja miten niitä markkinoidaan? Joudutaanko matkustamaan? Kirjoittakaa hankkeessa tehtävät asiat konkreettisesti, ei yleisellä tasolla. Esimerkiksi ”kehitetään markkinointia” ei riitä toimenpiteek-si mutta ”suunnitellaan esite” kertoo, mitä aiotaan tehdä.
Kansainvälisessä hankkeessa toimenpiteitä on kaksi lajia: 1. Yhteiset toimenpiteet (JOINT ACTION) Tähän kuvataan, mitä aiotaan toteuttaa kumppanien kanssa yhdessä (esim.: yhteiset tapahtumat, seminaarit, matkat, tapaamiset, leirit, yhteisen oppimateriaalin tuottaminen ym.) 2. Paikalliset toimenpiteet (LOCAL ACTION Tähän kuvataan, mitä tullaan toteuttaa vain paikallisesti (esim. tiedottaminen, esitteitä, info-tilaisuuksia, paikallista materiaalia, pieniä tapahtumia ym.) Yhteiset toimenpiteet tulee olla isompia ja merkittävämpiä suhteessa paikallisiin toimen-piteisiin. Toimenpiteistä sovitaan kumppanien kanssa yhdessä ja sovitut asiat sinetöidään virallisessa yhteistyösopimuksessa. Sopimusta tulee allekirjoittaa hankkeen to-teuttajatahot, sekä heidän alueellaan toimiva Leader-toimintaryhmä. Sopimus on kv-hankehakemuksen pakollinen asiakirja!


JATKUVUUS
Mitä pysyvää tai hankkeen kestoa pitempiaikaista vaikutusta jää jäljelle? Jos kyseessä on ra-kentaminen tai remontointi, tulee esittää laskelma rakennuskohteen tulevista vuotuisista yllä-pitokuluista ja siitä, miten ne katetaan. Jos hankkeella on tarkoitus käynnistää uutta toimintaa, miten toimintaa jatketaan ja ylläpidetään hankerahoituksen päätyttyä? Hankkeilla tavoitellaan pysyviä tuloksia!


ELINKEINOLLISUUS
Kerrotaan, onko hankkeella vaikutuksia työllisyyden paranemiseen, yritystoiminnan monipuo-listumiseen, palvelujen saatavuuteen tai niiden käytön kasvuun, uusien palvelujen tai tuottei-den syntymiseen, yritysten verkostoitumiseen, uusien yritysten syntymiseen, uusien toimeen-tulomahdollisuuksien löytymiseen tms. Vaikutukset voivat olla joko suoria tai välillisiä.


INNOVATIIVISUUS
Innovatiivisuudella tarkoitamme uuden asian syntymistä, jonkinlaista hyödyllistä muutosta en-tiseen verrattuna. Nämä voivat olla esimerkiksi tuotteita, palveluja tai toimintatapoja. Hank-keen avulla voidaan käynnistää jotakin uudenlaista toimintaa tai hankkeen toteutustapa itses-sään voi olla jollakin tavalla uusi ja erilainen.


TIEDOTTAMINEN
Miten ja milloin hankkeesta tiedotetaan sen kohderyhmälle, osanottajille ja ulospäin?


KUSTANNUKSET
Kun toimenpiteet on suunniteltu tarkasti, kustannusarvion tekeminen helpottuu. Kirjaa ylös kaikki kustannukset, joita hankkeessa arvioidaan syntyvän. Yhdessä voimme jakaa ne kus-tannuslajeittain. Kustannusten on oltava kohtuullisia ja järkevässä suhteessa hankkeella saa-vutettavaan hyötyyn. Jos hankkeessa ostetaan kalusteita tai muita varusteita, esittäkää han-kinnoista luettelo, jossa mainitaan hankittavat tuotteet, tuotekohtainen kappalemäärä ja niiden hinta (esimerkki: ruokapöytiä 3 kpl, á 600 €, yhteensä 1800 €). Kaikki ostopalvelut ja suurem-mat hankinnat on aina kilpailutettava kysymällä tarjousta vähintään kolmelta taholta. Kilpailut-taminen pitää tehdä jo ennen hankehakemuksen jättämistä.


RAHOITUSSUUNNITELMA
Kertokaa, miten aiotte hoitaa omarahoitusosuuden ja välirahoituksen. Rahoitusprosentit vaih-televat erityyppisillä hankkeilla. Ne kannattaa tarkistaa Leader – toimistosta. Tuesta huolimat-ta tarvitaan aina myös yksityistä rahoitusta. Lisäksi tarvitaan välirahoitusta, koska tukea hae-taan jälkikäteen kuitteja vastaan. Tuen maksatusta voidaan hakea hanketyypistä riippuen ”muutaman kuukauden erissä”. Maksatushakemusten käsittelykin kestää jonkin aikaa, joten hakijalla on oltava omia tai lainavaroja, jotta hanketta voidaan toteuttaa sujuvasti maksatusten välisenä aikana.
Rakentamishankkeissa osa omarahoitusosuudesta voidaan kattaa talkootyönä. Talkootyöstä on esitettävä suunnitelma, jossa kerrotaan, montako tuntia mitäkin työtä tehdään ja paljonko sen arvo on. Talkootyölle on määritelty seuraavat tuntihinnat:
henkilötyö 10,00 konetyö 20,00 työkone + kuljettaja 30,00
Talkootyö merkitään kustannusarvioon menoksi ja rahoitussuunnitelmaan tuloksi. On syytä miettiä valmiiksi, mitä tehdään, jos tukea myönnetään vähemmän kuin on haettu.


PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Hankesuunnitelman allekirjoittajalla on oltava virallinen allekirjoitusoikeus hakijan puolesta

Facebook
Rieska-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu