Ihmisten kokoisille ideoille!

RIESKA-LEADER RY on maaseudun
kehittämisyhdistys, jonka toiminta-
alueena on 7 kuntaa. Kuusi kuntaa
on Pohjois-Pohjanmaalla (Ylivieska,
Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Sievi ja

Oulainen) ja yksi Keski-Pohjanmaalla

(Kannus)

Etusivulle

RIESKA-LEADER RY SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rieska-Leader ry ja sen kotipaikka on Ylivieska.

 

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi ja elinvoimaisuuden parantamiseksi, sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä, kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

- osallistuu Euroopan Unionin ja kansallisten maaseudun kehittämisohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen paikallisia voimavaroja ja omatoimisuutta hyödyntäen

- tekee yhteistyötä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa sekä ylläpitää sidosryhmien yhteistoimintaa ja verkottumista omalla toimialueellaan, kansallisesti ja kansainvälisesti

- toteuttaa eri tavoin rahoitettuja hankeita tavoitteensa saavuttamiseksi

- aktivoi, neuvoo ja opastaa alueensa toimijoita maaseudun kehittämiseen liittyvissä asioissa järjestämällä koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia

- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

- tekee maaseudun kehittämiseen liittyviä aloitteita ja selvityksiä

- toimii muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myös maksullisia huvitilaisuuksia ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen toiminta-alue on Alavieskan, Merijärven ja Sievin kunnat sekä Kalajoen, Kannuksen, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungit. Tarvittaessa voidaan toimia myös muualla.

 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

4§ Liittymis- ja vuosimaksut

Jäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksuista päätetään kevätkokouksessa. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille.

 

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valitut 10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain 1/2. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus arvotaan. Hallituksen jäsenen yhtäjaksoinen enimmäistoimiaika on 6 vuotta.

Hallituksen tulee koostua tasapuolisesti yksittäisten maaseudun asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten edustajista sekä paikallisesta julkisesta tahosta. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita, joilla ei ole äänioikeutta.

Hallitus perustaa tarvittavat toimikunnat ja kutsuu niihin jäsenet. Hallitus palkkaa yhdistykselle tarvittavan henkilöstön.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä tai varajäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on paikalla.

 

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yksin tai toiminnanjohtaja yksin. Hallitus voi lisäksi päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilöille yksin.

 

7§ Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on syyskokouksen valitsemana yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

 

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

9§ Kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköposteilla, tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous ja syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsenellä saa yhdistyksen kokouksessa olla lisäksi korkeintaan kaksi (2) valtakirjaa muilta jäseniltä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee:

1. Se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;

2. Äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa;

3. Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

11§ Kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Vahvistetaan liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruudet sekä hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden mahdollisten toimielinten palkkiot ja kulukorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

8. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

12§ Yhdistyksen purkautuminen

Jos yhdistys päätetään purkaa, yhdistyksen kokous päättää tavan, jolla yhdistyksen varat käytetään sen toimintaan läheisesti liittyvien asioiden edistämiseen.

Facebook
Rieska-Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu